The Five Hills Karate Club is founded in the Chito Ryu style of Karate

Chito Ryu Five Hills Karate Club

Five Hills Chito Ryu Karate Club Inc. is a non-profit organization based in Moose Jaw.

Showa

Ware ware Chito Ryu Karate-do, o shugyo surumonowa,
Tsuneni bushido seishin o wasurezu,
Wa to nin o motte nashi,
Soshite tsutomereba kanarazu tasu

We who study Chito Ryu Karate-do,
Shall never forget the spirit of the warrior’s way,
Through peace, perseverance and hard work,
We shall reach our goals.